Endringsmelding - Kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er utsatt til 12. desember!

Bakgrunnen for endringsvarselet er endring i energiloven av 1. juli 2023; «Konsesjon til vindkraftanlegg på land etter § 3-1 kan ikke gis før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.» 

Hattfjelldal kommune ønsker tilbakemelding på om vindkraftanlegg skal behandles videre som et tema i kommuneplanens arealdel.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-17 varsles det om endring av oppstartsvarsel og planprogram for kommuneplanens arealdel i Hattfjelldal kommune. Arealplanen har ID p_1826A012023. Bakgrunnen for endringsvarselet er endring i energiloven av 1. juli 2023; «Konsesjon til vindkraftanlegg på land etter § 3-1 kan ikke gis før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.» 

Det varsles også om oppheving av kommunedelplan for Hattfjelldal sentrum, ID 1826D012002. Dette for å innlemme denne i kommuneplanens arealdel, jf. Kommunestyrets vedtak av 13.04.2021 sak 018/21. 

Endringsvarsel sendes på høring og oppdatert forslag til planprogram til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med uttalelse settes til tirsdag 12. desember 2023.

Forslag til planprogram (PDF, 3 MB)

Innspill sendes til post@hattfjelldal.kommune.no 
eller i post til: O.T. Olsensvei 3A, 8692 Hattfjelldal