Kunngjøring av områderegulering Hattfjelldal sør

Kommunestyret i Hattfjelldal vedtok i møte 12.10.2022, sak 046-22, reguleringsplan Hattfjelldal sør.
Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter området mellom Rv 73 og Elsvasselva, Fv 804 og Kjerkstadvatnet.

Planen består av følgende dokumenter:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.
Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 25.11.22 til Hattfjelldal kommune.

Håkon Husby
Ingeniøøre goevtesne/Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 33
Mobil 908 13 484