Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Mandag 11.05.20 vil skolene i Hattfjelldal gjenåpnes for alle elever

Klikk for stort bilde Det understrekes at selv om skolene nå åpnes igjen, vil det ikke være snakk om normal skoledrift. Skolehverdagen vil preges av en rekke begrensninger for å ivareta smittehensyn. Dette påvirker hvordan driften kan organiseres. Begrensningene omfatter redusert kontakthyppighet, avstand, gruppe-størrelse osv.

Det er vedtatt forskrifter om smitteverntiltak ved koronautbruddet med krav til smittevern-faglig forsvarlig drift av skolene. De tiltakene som gjelder er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • Skolen gjennomfører hygienetiltak
  • Skolen gjennomfører kontaktreduserende tiltak

Det er utarbeidet smittevernveiledere for skolen, hvor det går frem hvordan smittevernet skal ivaretas. Foreldre kan gå på nettsidene til Utdanningsdirektoratet for å skaffe seg en detaljert oversikt over hvilke bestemmelser som er gjeldende.

Endringer

Det gjøres oppmerksomt på at det kan skje endringer underveis i forhold til det tilbudet som blir gitt ved gjenåpningen av skolene.

Rektor kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Dersom rektor i samråd med skoleeier finner at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør at ikke alle elevene kan få et tilbud på skolen samtidig, vil det være nødvendig å se på alternative måter å gjennomføre undervisningen på.

Organisering av elever i grupper

Hensynet til hva som er det beste for eleven er viktig i all tilrettelegging. Elevene deles inn og tilhører en fast gruppe med elever og ansatte (en kohort). På skole/SFO vil slike kohorter være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn). Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen.

Særlig de eldste elevene må oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene.

Hensyn som er relevante i vurdering av kohortstørrelse

  • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.
  • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra barn. Skolene må selv vurderer om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
  • Det skal være en voksen per kohort. Utforming av lokalet har betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være tilstede i samme rom, slik at man kan sikre avstand mellom elever og ansatte. Derfor er større kohorter mulig i store nok lokaler.

Skoleskyss

Det er en målsetning at skolene i Hattfjelldal kommune kan åpne for alle, men det foreligger en utfordring når det gjelder skoleskyss. Nordland fylkeskommune har gitt sine under-leverandører på skoleskyss beskjed om at smittevernsbestemmelsene skal praktiseres slik at sjåførene fyller bussene til 50% kapasitet. Deretter vil de ikke ta på flere passasjerer. Dette medfører at elever kan bli stående uten skoleskyss. På denne bakgrunn oppfordrer vi foreldre til å selv kjøre barna sine på skolen eller organisere samkjøring.

Hvis vi drar lasset sammen – så får vi dette til!

Hattfjelldal kommunen ønsker alle elevene velkommen tilbake på skolen!

Fred R. Johansen
Kommunalsjef