Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for energi- og klimaplan Hattfjelldal

Mona Vik Forslag til planprogram for kommunedelplan energi- og klima er i PRU møte den 01.07.2020 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven §11-12.

Kommunen inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet.

Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet, organisering av arbeidet, temaer som skal drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til energi- og klimatiltak.

Høring

Innspill kan sendes pr. e-post til :
post@hattfjelldal.kommune.no

Eller pr. post til:
Hattfjelldal kommune,
O.T.Olsens vei 3 A
8690 Hattfjelldal

Frist for innspill er 10.09.2020.