Ung inkludering i Nordland - Invitasjon til innspillsmøte torsdag 8. september

SplitShire fra Pixabay Nordland fylkeskommune inviterer alle interesserte i Hattfjelldal til et innspillsmøte om ung inkludering.

Sted: Sijti Jarnge – samisk kultursenter

Tid: Klokken 12.00 – 14.00

Nordland fylkesting har vedtatt en strategi mot ungt utenforskap, og det arbeides nå med en handlingsplan for ung inkludering. Handlingsplanen skal vedtas i fylkestinget i desember.

Fylkeskommunen ønsker at alle i Nordland skal oppleve eierskap til planen. På vegne av fylkesrådet i Nordland inviteres derfor alle som har interesse for at ungdom skal oppleve tilhørighet og lykkes i lokalsamfunnet til innspillsmøte. Vi ønsker ungdom, ansatte i kommunale tjenester, skoleverk, helse, kultur, Nav og lokalt arbeidsliv spesielt velkommen.

På møtet vil det bli presentert et utkast til aktuelle tiltak. Over hundre eksperter fra hele fylket som arbeider med barn og unge har vært involvert i arbeidet med å sette sammen utkastet.

Vi ønsker tilbakemelding på om forslagene gir mening, om det er noe som ikke er tenkt på og så videre.

Den endelige handlingsplanen skal vedtas i desember av Nordland fylkesting. Det betyr at gode innspill i møtet vil få stor betydning når planen skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Det vil også arrangeres digitale innspillsmøter 04. oktober, og det vil i tillegg opprettes et område på fylkeskommunens nettside for informasjon om arbeidet. Her vil det bli mulighet å gi skriftlige innspill.

Det vil bli lett matservering i møtet.

Med vennlig hilsen
Tomas Norvoll
fylkesrådsleder

Mer informasjon:

Strategi mot ungt utenforskap og utkast til handlingsplan for ung inkludering finner du her https://www.nfk.no/utenforskap