Ferievikariater 2021

Hattfjelldal kommune søker etter ferievikarer for våre trofaste medarbeidere skal ha ferie i Helse- og omsorg.

Enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester
Enhet for hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjeneste og Nyborgveien bofellesskap, mens enhet for institusjonsbaserte tjenester består av sykehjem og avlastning.

I disse enhetene søker etter ferievikarer som helsefagarbeider/hjelpepleier/sykepleier og vernepleier i perioden 28.06 – 22.08.2021. Personer som har anledning til å jobbe flere uker sammenhengende eller mer i ferieperioden vil bli foretrukket ved utvelgelse.


Av søknaden må det fremgå tydelig svar på disse punktene:
1. Perioden du kan jobbe og perioder du eventuelt ikke kan jobbe.
2. Hvilken/hvilke steder du ønsker å jobbe på i prioritert rekkefølge.


Vi søker etter personer som har:

  • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier
  • Elever og studenter som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
  • Har erfaring fra stillingenes ansvars- og arbeidsområde
  • Har kjennskap til CosDoc programvare
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
  • Førerkort klasse B for søkere til stillinger i hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap

Vi gjør oppmerksom på at:

  • Ufaglærte/studenter med og uten praksis fra pleie og omsorg også er velkommen til å
  • søke.
  • Søkerne må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeid i helse- og omsorg.
  • Arbeid som ferievikarer innebærer turnusarbeid.

Nærmere opplysninger om stillingene i enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester fås ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen eller enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad.

Felles for alle stillingene:

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.

Det søkes også etter personer som kan være tilkallingsvikarer innenfor helsetjenester, hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester.

Den som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal.

 

Vi behandler innkomne søknader fortløpende.

Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298