Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

For ansatte

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og medarbeidere er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver.

Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune.

Medarbeiderne  er fokusert og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

Ansatte

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har kommunestyret den 03.04.20 innført lokale bestemmelser for Hattfjelldal kommune.Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskriften erstatter karantenevedtak fattet 29.03.20., og har en varighet på 7 dager.

Vedtak:
1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Pga koronavirus sin inkubasjonstid skal karantenens varighet være 14 dager.

2) Vedtaket gjelder per 3.04.20. følgende områder: Alle fylker sør for Nordland, samt Tromsø kommune, som anses som høyendemiske områder i Nord-Norge.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.

4) Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. 2 regnes ikke som opphold i området.

5) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Vedtaket gjelder fra vedtaksdato uten tilbakevirkende kraft for noen av områdene angitt i punkt 2. Personer som er i karantene på bakgrunn av tidligere vedtak skal fullføre karantenetiden.

Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

Unntak:

  1. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.  Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder også for disse gruppene.
  2. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  3. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket
  4. Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig. Søknad om dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Hattfjelldal kommune.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

Medarbeidere som har oppholdt seg  på steder i Norge utenom Helgelandskommunene, i perioder som beskrevet ovenfor, bes snarest om å ta kontakt med sin leder.

Hattfjelldal kommune oppfordrer alle sine medarbeidere til å følge myndighetenes hygieneregler, inkludert avstandskrav på 1 meter.