Retningslinjer for kommunal vigsel i Hattfjelldal kommune

Trer i kraft 7. februar 2018.

1. Hattfjelldal kommune tilbyr vigsel for egne innbyggere, par som ikke er bosatt i Hattfjelldal kommune og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

2. Par som ikke er bosatt i Hattfjelldal kommune må betale et gebyr på kr. 1000,- for vigsel. For kommunens innbyggere er det gratis å bli vigslet innenfor ordinær arbeidstid.

3. For vigsler utenfor ordinær arbeidstid (mandag-fredag kl. 08:00–15:30), betales det et tilleggsgebyr på kr. 600,-

4. De med vigselsmyndighet i Hattfjelldal kommune er:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Rådmann Stian K. Skjærvik

5. Vigselsmyndigheten er knyttet til funksjonen som ordfører og varaordfører, og til rådmann Stian K. Skjærvik. Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom kommunestyret trekker tilbake myndigheten.

6. Hvem av de med vigselsmyndighet som skal foreta vielsen bestemmes av ordføreren innenfor de rammer kommunestyret har satt.

7. Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolk og vigsler. Vigsel i ordinær arbeidstid (mandag-fredag kl. 08:00–15:30) må meldes senest 2 uker i forkant.

8. Kommunale vigsler kan også finne sted på lørdager. Frist for å melde inn ønske om vielse på lørdag er 2 måneder.

9. Vigsler i kommunal regi finner sted på rådhuset, enten på ordførers kontor eller i et av rådhusets møterom. Dersom man ønsker et annet vigselssted kan dette søkes særskilt om. Kostnader med organisering og bruk av et annet vigselssted dekkes av brudeparet.

10. Den som foretar vielsen er ansvarlig for at det formelle er i orden før vielsen. Vigsler er også ansvarlig for at vigselslokalet er satt i stand til formålet og at vielsen kan finne sted innenfor verdige rammer.

11. Vigsler plikter å sette seg inn i, -og gjennomføre, vigsel jf.:  

  • Ekteskapsloven  
  • Forskrift om kommunale vigsler
  • Forskrift om registrering og melding av vigsel  
  • Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel