Kommunalt boligtilskudd

Retningslinjer ved tildeling:

 1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på inntil kr. 200.000,-, til bygging og kjøp av helårs bolig herunder leilighet. Ordningen gjelder ikke for kjøp av minihus. Se eget punkt for minihus.

  Det tildeles kommunalt boligtilskudd på kr 200 000,-.

  Ordningen gjelder ikke ved gjenoppbygging og/eller restaurering av bolig f.eks. pga. brann, naturskade etc. Listen er ikke uttømmende. Det skal inngås særskilt avtale om boligtilskudd, jfr også pkt.6.
   
 2. For førstegangsetablerere, til fylte 34 år, gis det et særskilt kommunalt rentefritt etableringslån på 15% av kjøpesum/byggekostnad, med inntil kr. 300.000,-, for bygging og kjøp av bolig herunder leilighet. Det er tilstrekkelig at en av søkerne i et par som søker sammen, er under 34 år.
  Lånet kan anvendes til inndekning av egenkapitalkrav for å få lån til boligfinansiering i banker o.l.

  Lånet gis med maksimal nedbetalingstid på 10 år. Lånet er etter søknad avdragsfritt i inntil 5 år. Lånet gis med 2.prioritets pant i bolig.
   
 3. Boligtilskuddet og etableringslån tildeles ved oppføring av eneboliger, kjøp av brukt bolig og kjøp av leiligheter. Ved kjøp av bolig i forbindelse med kjøp av landbrukseiendom, tildeles boligtilskudd på lik linje som ved kjøp av andre helårsboliger.
  Boligtilskuddet gis ikke ved kjøp av fritidsbolig som skal benyttes til helårsbolig, eller til utleieboliger.
   
 4. Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bebo denne.
   
 5. Det stilles krav om 10 års botid. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen selges/overdras, disponeres av annen person/husstand, eller tas i bruk til annet enn boligformål, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig.
   
 6. Tilsagn om boligtilskudd ved nybygging gis ved behandling av byggesøknaden. Kommunalt boligtilskudd til ny bolig kan først utbetales når ferdigattest foreligger.
  Tilsagn om å benytte etableringslån som en del av egenkapitalkravet, til bygging, kjøp av brukt bolig eller leilighet, gis ved behandling av søknad, og kan utbetales ved tinglyst avtale og med pant i bolig. Tilskuddsmottaker betaler omkostningene ved tinglysing (tinglysingsgebyr).
   
 7. Søknad om utbetaling av tilskudd/lån må sendes Hattfjelldal kommune senest innen 1 år etter at boligen er ferdig eller kjøpt. Enkeltvedtak skal fattes før utbetaling.
   
 8. Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.
   
 9. For minihus som kjøpes/bygges som helårsbolig, gis boligtilskudd på inntil 20% av kjøpesum, maks begrenset til kr.100.000,-. Vilkår om botid, pant og avskriving gjelder for øvrig.
   
 10. Boligvirkemidlene finansieres av næringsfondet, og tilstrekkelige midler må gjøres disponible gjennom budsjettbehandlingen hvert år.
   
 11. Kommunale tomter regulert til privat boligformål, som pr. 2021 er opparbeidet med ferdig infrastruktur (vann, avløp og strøm), selges for kr. 1. Det kreves ikke tomterefusjon for opparbeidelseskostnad. Salg av tomter til firma behandles særskilt.

Det settes krav om at tomten må bebygges innen 2 år fra ervervelsesdato, hvis ikke overdras tomten tilbake til Hattfjelldal kommune, for kjøpers regning.

Endringen skjer med virkning fra og med vedtaksdato.

Retningslinjene for boligtilskuddet er vedtatt av kommunestyret i Hattfjelldal den 13.10.2021 KS-039/21 og revidert i kommunestyret 20.04.2022 KS-020/22. Retningslinjene gjelder inntil annet blir bestemt.

Søk kommunalt boligtilskudd