Kommunalt boligtilskudd

Retningslinjer ved tildeling:
 

Med hjemmel i boligpolitisk plan vedtatt i KS-086/15 av 18.11.2015.

 1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på kr. 200.000,- ved nybygg til boligformål.
 2. Boligtilskuddet tildeles ved bygging av bolig til eget bruk i Hattfjelldal kommune.
 3. Boligtilskuddet tildeles både ved oppføring av eneboliger og kjøp av nye leiligheter.
 4. Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bebo denne.
 5. Det stilles krav om 10 års botid. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet enn boligformål, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen.
 6. Dersom det i tilknytning til eneboligen bygges egen boenhet for utleie på minimum 50 kvadratmeter tildeles tilskudd på kr 200.000,- i tillegg.
 7. Det settes vilkår om at boenheten stilles disponibel for utleie i 10 år. Tilskudd til utleieleilighet avskrives med 10 % årlig. Dersom boenheten anvendes til eget bruk eller annet formål enn boligformål, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Kommunen har rett til å kreve dokumentasjon på faktisk utleie.
 8.  Maksimalt tilskudd som kan oppnås er kr 400.000,- pr bolig.
 9. Tilsagn om boligtilskudd gis ved behandling av byggesøknaden. Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger.
 10. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes Hattfjelldal kommune v/servicekontoret senest innen 1 år etter at boligen er ferdig. Enkeltvedtak skal fattes før utbetaling.
 11. Det skal inngås tilskuddsavtale med mottaker før tilskudd utbetales. Tilskuddsavtalen  tinglyses. Tilskuddsmottaker betaler omkostningene ved tinglysing (tinglysingsgebyr).
 12. Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.
 13. Dersom eier av enebolig tilrettelegger for utleieformål ved at egen boenhet på minimum 50 kvadratmeter etableres i ettertid, innvilges inntil kr 50.000,- i boligtilskudd basert på dokumenterte kostnader ved ombyggingen.
 14. Boligtilskuddet gjelder ikke private aktører som tilrettelegger for utleie i boliger de ikke selv bor i.
 15. Boligtilskuddet finansieres av næringsfondet og tilstrekkelige midler må gjøres disponibel.

Retningslinjene for boligtilskuddet er vedtatt av kommunestyret i Hattfjelldal den 16.06.2016 i KS-046/16  og gjelder inntil annet blir bestemt.

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal