Ungdomsboliger

Er du mellom 18 og 28 år og trenger bolig?

STATUTTER FOR KOMMUNALE UNGDOMSBOLIGER

FORMÅL

Hattfjelldal kommune har 4 stk. 2-roms leiligheter i Toppenveien 24. Formålet med boligene er å skape et leietilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet blant ungdom.

Boligene skal være et tilbud til grupper som i en viss livsfase ikke har inntekter til kjøp av egen bolig, men som senere kan være i stand til det.

Boligene skal ikke være sosialboliger.

Utleieboligene skal organiseres som gjenomgangsboliger med begrenset botid på 3 –tre år. Botiden kan forlenges med 2 –to år, etter søknad i det enkelte tilfelle.

HUSLEIE

Husleien fastsettes med bakgrunn i SSB’s satser for gjengs leie. Husleien skal gjenspeile de kostnadene som kommunen har ved ungdomsboligene.

Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av leiekontraktens bestemmelser, kreves det et depositum på 3 –tre x månedlig husleie.

TILDELINGSKRITERIER

  1. Søkeren må være mellom 18 og 28 år.
  2. Søkeren må ha inntekt eller fast skoleplass. Når par tildeles leilighet, må minst en av partene være i inntektsgivende arbeid,
  3. Leilighetene fordeles av rådmannen.

UTLEIEREGLER

  1. Kontraktfestet botid er 3 –tre år. Rådmannen kan etter søknad forlenge botiden med inntil 2 –to år.
  2. Gjensidig 3 –tre måneders oppsigelser innenfor botidsperioden.
  3. Det kreves et depositum på 3 –tre x månedlig husleie ved innflytting.
  4. Husleien er pr dato satt til kr.5466,-. Dette er 12% lavere enn beregnet gjengs leie.
  5. Øking av husleien fastsettes iht. husleielovens kapittel 4, minimum 1 –ett år etter innflytting. Framleie tillates ikke.
  6. For øvrig gjelder Husleielovens bestemmelser

Rådmannen kan fravike reglene for utleie/tildeling i spesielle tilfeller.

Søknadsskjema