Skogpådriveren på Helgeland

Skogpådriveren på Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana Kommune. Skogpådriveren har kontorer i Hattfjelldal, men jobber i alle de 5 kommunene. Prosjektets målsetning er å gi en økning i aktiviteten og investeringsnivået i skogbruket i de 5 kommunene.

Skogpådriverens konkrete mål er å få økt skogbilvegbyggingen, større skogskjøtselaktivitet i regionen, samt kompetansebygging.  Dette skal gjøres gjennom oppsøkende virksomhet direkte med skogeier/skogeiere for å informere om de økonomiske ordningene og behovet for ungskogpleie på den enkelte eiendom, vurdere skogsvegtiltak og motivere til egeninnsats. Andre aktuelle aktiviteter og tiltak i prosjektet er Aktivt Skogbrukskurs, skogdager, andre kurs og kompetansehevende tiltak. I tillegg er det et mål at prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom de ulike aktørene i skogbruket.

Skogpådriveren vil jobbe aksjonsbasert for å få mest mulig igjen for innsatsen, med tanke på at kommunene har ulike utfordringer innen de forskjellige satsingsområdene. Da legges det spesielt på det to hovedmålene som er som er ungskogpleie og opprusting/ nybygging av skogsbilveg.

Skogpådriverprosjekt er finansiert av Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Helgeland skogselskap. Andre som er med i prosjektet er Statskog, Skognæringsforum Nordland og tømmerkjøperaktørene i Regionen.

Skogpådriverens tilbud og veiledning er gratis for skogeierne.

Facebook - Skogpådriveren på Helgeland

Svein Yngve Hegland
Skogpådriveren på Helgeland
E-post
Mobil 480 70 980

Adresse

Hattfjelldalsvollen 1

8692 Hattfjelldal