Karl Olav Bostad

Stillingstittel
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
Telefon jobb
75184831