Elektroniske skjema

Barnehage - ny plass, overflytting og endring av oppholdstid

Byggesaksblanketter

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Gravemelding

Kommunalt boligtilskudd

Kulturskole - opptak, fornyelse og utmelding

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Skjenkebevilling - enkel anledning/ambulerende

Skolefritidsordning - ny plass, endring og utmelding

Sommerklubb - søk om plass

Stillingssøknad

Næringsstøtte

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Støtte Hattfjelldal Jordbruksfond

Tilskudd i landbruket

Pleie- og omsorgstjenester

Permisjon fra skolen ut over tre dager

Utdanningsstipend

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Kommunal ungdomsbolig

Serveringsbevilling