Er bygget ditt søknadspliktig?

Plan- og bygningsloven bestemmer at de aller fleste tiltak på en eiendom eller bygning er søknadspliktige. Med mindre det er gjort unntak i loven må det altså sendes inn søknad til kommunen, og tillatelse må være gitt før man kan sette i gang arbeidet.

Unntak: Plan- og bygningsloven § 20-5 angir en rekke konkrete tiltakstyper som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad.
Grunnlaget for unntak er så vel det offentliges som tiltakshaveres behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke i særlig grad berører offentlige interesser eller nabo.

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):

 • Lite tilbygg
 • Mindre frittliggende garasje / uthus
 • Mindre fasadeendring
 • Terrasse på bakken
 • Mindre utfylling / planering
 • Mindre støttemur
 • Levegg
 • Gjerde mot vei
 • Gjerde mot nabo
 • Drenering
 • Graving for kabler
 • Antennesystem og Parabol
 • Internvei / biloppstillingsplass

Ref: Huseierne.no

Her er en oversikt over viktige regler:
(Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal