Saksbehandlingstid

Hattfjelldal kommune har en generell frist på 3 uker for behandling av ordinære byggesøknader.

Fristen på 3 uker gjelder kun for søknader som er i samsvar med gjeldende arealplaner, det vil si at tiltak som krever dispensasjon fra plan ikke er underlagt en tidsfristregel. Saker om dispensasjon fra byggereglene er derimot underlagt de vanlige tidsfristreglene.

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal