Feil i kart

Det kan forekomme feil i kommunens kart. Det kan være at bygninger eller veger ikke er innmålt eller at bygninger som er revet fremdeles ligger i kartet. Dersom det avdekkes slike feil i kartet, ber vi om at du gjør oss oppmerksom på dette, gjerne ved en epost til Jord- og arealbrukssjef.

Gjelder feilen eiendomsgrenser forholder ting seg noe annerledes. Alle rettinger i eiendomsgrensene skal registreres i matrikkelen, og alle endringer som vedrører eiendomsgrenser i matrikkelen er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er derfor ikke bare å legge inn den riktige grensa i matrikkelen. Berørte parter skal ha høve til å uttale seg i saken og skal ha klagemulighet på de rettingene som er gjort.

Dersom slike feil avdekkes må eierne av alle de uriktige eiendomsgrensene begjære feilen rettet i matrikkelen. Dette kan gjøres ved at den riktige eiendomsgrensen tegnes inn på et kart og alle berørte naboer skriver under på kartet. I tillegg skal det vedlegges dokumentasjon på den riktige grensen. En slik sak vil da kunne behandles som en privat grenseavtale og registreres i matrikkelen.

Alternativet kan det rekvireres oppmålingsforretning over den aktuelle grensen. Saken løses da som en grensepåvisning.

Begge sakstypene er gebyrbelagte tjenester.

Ragnhild Haugen
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 34

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal