Folkehelse

I Hattfjelldal kommune er vi opptatt av og prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; planer skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”. 

Folkehelsekoordinator

Hattfjelldal kommune har folkehelsekoordinator i 20 % stilling.

Oppgaver som folkehelsekoordinator

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats
  • Koordinere forebyggende innsats i kommunen
  • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
  • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre

Oversiktdokument

Folkehelseforholdene i Hattfjelldal kommune er kartlagt ut i fra helsestatistikk, levekårskartlegging og lokale data. Oversikten danner grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen. Kunnskap om folkehelseforholdene er blant annet viktig for å ivareta levekår og folkehelse, når kommunen utarbeider planer og strategier. Dokumentet er også et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap om helse- og levekårstilstanden i Hattfjelldal kommune.

Det utarbeidets nytt oversiktdokument hvert fjerde år. 

Bakgrunn

St.meld 16 (2002-2003) beskriver at fylkeskommunen, kommuner, Fylkesmannen, andre regionale aktører og frivillige organisasjoner skal jobbe i et gjensidig, forpliktende samarbeid om folkehelse.
Hattfjelldal kommune har inngått samarbeidavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune. Partnerskapsarbeidet handler om å identifisere utfordringer, etablere felles mål og samle innsatsen om felles strategier.

Folkehelseprofiler

Hvert år utarbeider Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene i landet. Her er en av folkehelseprofilene Hattfjelldal kommune bruker som en av flere kilder for å kartlegge helsetilstanden i kommunen og for å se hvilke innsatsområder som skal prioriteres.
Folkehelseprofil

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Heidrun Sjåvik Vollan
Tsegkietnie/Jordmor og Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 75 18 49 42
Mobil 41 56 73 52

Åpningstider

Tirsdag kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Nyborgveien 2