Tekniske hjelpemidler

For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring i dagliglivet, kan hjelpemidler være et av tiltakene.

Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon. Det vil alltid være viktig å vurdere om bruk av hjelpemidler vil hemme eller fremme personens funksjon og muligheter for aktivitet. Dette for å forebygge ytterligere tap av funksjon, siden bruk av hjelpemidler kan påvirke aktivitetsutførelse på flere plan.

Tildelingskontoret og ergoterapeut tar imot henvendelser ved behov for hjelpemidler. Ergoterapeut koordinerer utlevering, henting og returnering av hjelpemidler. Feilsøk, reparasjoner og montering gjøres av oss.  

Vi har korttidsutlån av diverse hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere for brukere med kortvarig behov. Vi kan også veilede i søknadsprosessen til langtids lån av utstyr fra NAV- Hjelpemiddelsentralen. I denne prosessen vurderes det også om andre tiltak kan være aktuelle for å bevare aktivitet og deltagelse hos personen.

Utlevering av hjelpemidler kan ta noe tid. Har du eller dine pårørende mulighet til å hente hjelpemidler selv fra vårt lager kan prosessen gå raskere.

Våre servicearbeidere utfører enkle reparasjoner* av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen og kommunalt lager blant annet: Elektriske rullestoler, manuelle rullestoler, arbeidsstoler, rullator o.l.

Velferdsteknologi

Hattfjelldal kommune satser på velferdsteknologi. Dette er teknologi som kan forenkle og trygge hverdagen til borgere og tjenesteytere i kommunen. Fremtidens helsetjenester inneholder bruk av teknologi på lik linje med at teknologi i større grad er en naturlig del av hverdagslivet for hele samfunnet. Eksempler på velferdsteknologi i vår kommune:

- E-lås slik at Hjemmetjenesten nøkkelfritt kommer til når det er behov for hjelp.
- Digitale trygghetsalarmer som kan kobles til ulike sendere
- Medisindispenser slik at borgeren kan ha kontroll på medisin og ta den til riktig tid.

Ta kontakt med Tildelingskontoret om dette er noe du har behov for.

Hva koster det?

Våre tjenester er gratis og vi kjører ut og monterer, demonterer og returnerer vederlagsfritt.

Anne Kristine Sørdal
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 18 49 46
Mobil 97 98 52 28
Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69