Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Nyborgveien bofellesskap

Målgruppen til Nyborgveien bofellesskap er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

VÅR MÅLSETTING ER Å GI MÅLGRUPPEN

  • Et helhetlig tjenestetilbud
  • Forutsigbare tjenester som muliggjør selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfunnslivet
  • God kvalitet på tjenester i samsvar med tjenestemottakers behov
  • Færrest mulig tjenesteytere for tjenestemottaker å forholde seg til
  • Tjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud og aktivitetstilbud 

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret. 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69