Nyborgveien bofellesskap

Målgruppen til Nyborgveien bofellesskap er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

VÅR MÅLSETTING ER Å GI MÅLGRUPPEN

  • Et helhetlig tjenestetilbud
  • Forutsigbare tjenester som muliggjør selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfunnslivet
  • God kvalitet på tjenester i samsvar med tjenestemottakers behov
  • Færrest mulig tjenesteytere for tjenestemottaker å forholde seg til
  • Tjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud og aktivitetstilbud 

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret. 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69