Ungdomsarbeid

I Hattfjelldal kommune er ungdomsarbeidet både organisert politisk, og gjennom ungdomsmidler.

Ungdomsarbeider
Hattfjelldal kommune har en ungdomsarbeider som er ansvarlig for ungdomsklubben Madamax. Der treffes ungdommene 1-2 ganger i uken og holder på med forskjellige aktiviteter.Ungdomsarbeideren har en viktig rolle som medspiller og veileder for ungdommene, og møter dem på deres premisser, med enkelt språk og minst mulig byråkrati.Ungdomsarbeideren forbereder saker til,- og er sekretær i ungdomsrådet.

Støtte til Ungdomsarbeid
Kommunestyret har vedtatt (KS 037/13) at det stilles til rådighet en ramme på kr 50 000,- pr. år som ungdomsrådet kan disponere til ungdomsarbeid og dele ut til prosjekter som de tror vil skape et godt ungdomsmiljø i Hattfjelldal.

Målgruppe: Ungdom mellom 12-20 år.

Målsetting: Varierte fritids aktiviteter for ungdom i hele kommunen.

Det oppfordres til at ungdom selv er medvirkende i søknaden prosessen.

Ungdomsrådet
Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Dette kravet følger av ny kommunelov gjeldende fra høsten 2019.Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med eldreråd eller råd for funksjonshemmede, er det et interesseorgan som skal fremme en konkret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser.

Hvilke funksjoner har ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret har et bedre grunnlag for sine avgjørelser. Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sin kommune eller sitt fylke. Ungdomsrådet skal representere og uttaler seg vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet bør derfor sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer.

Forskrift om medvirkningsordninger