Tilskudd i landbruket

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde dagens nivå i landbruket og å videreutvikle landbruksnæringen i Hattfjelldal kommune.

Tilskudd med kr 1500,- gis til de som er medlem av NLR Nord-Norge.  Betalt medlemskap for 2023 må vedlegges

Søk om tilskudd i landbruket

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til landbruket

Oppdatert: 07.09.2023

Kommunen innvilger tilskudd til:

1.    Tilskudd til skogplanting kr. 50 000,- til årlig disposisjon

2.    Nydyrking kr. 3 000,- per dekar og maks 20 dekar per år.

3.    Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30% av kostnadsoverslaget, maks kr. 60 000,-. Tilskuddet gjelder kjøp av fulldyrka og overflatedyrka areal. Gjelder ikke hvis søker allerede har mottatt tilskuddsordning 9 som omhandler engangstilskudd kr 50 000,- til neste ny bruker/eier ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar produksjonstilskudd.

4.    Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU-tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5% av godkjent kostnadsoverslag, maks kr. 100 000,-.

5.    Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30% av kostnadene, begrenses opp til kr. 2,10,- per liter. Maks tilskudd per bruk og år er kr. 30 000,-.

6.    Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. Kr. 0,13,- per liter melk den passive har gått inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdrifta.

7.    Tilskudd til leie av kvote med kr. 0,17,- per liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år.

8.    Engangstilskudd kr. 50 000,- til neste ny bruker/eier ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar produksjonstilskudd. Dette vil også gjelde bruk som per dags dato ikke er i aktiv drift, men vil bli det i løpet av det første året etter overdragelsen. Dette forutsetter at søker vil komme opp i en produksjon som gir rett til produksjonstilskudd i løpet av det første året.

9.    Tilskudd til salg av gårder som ikke er aktive, kr. 50 000,-. Tilskuddet tilfaller selger.

10.    Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr. 2,30,-, sau: kr. 1,90,- per meter oppsatt gjerde, tilpasset dyrene som skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får tilskudd gjennom Landbruksdirektoratet eller gjennom ordningen Organisert beitebruk.

11.    Tilskudd til ungskogpleie, gis med 30% av godkjente kostnader. Gjelder bare private grunneiere.

12.    Tilskudd til oppstart av maskinring/-samarbeid med 30% av kostnadene til forprosjekt/oppstart. Maks kr. 30 000,-. Maskinring/-samarbeidet skal være registrert som et foretak i enhetsregisteret.

Det kan også søkes på andre tiltak, men saken fremmes da politisk. Saken bør gagne aktørene i landbruket og landbruket generelt.

Målgruppe:

Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom.

Kriterier/vilkår:

For pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er det et vilkår om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften på bruket som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år etter at tilskuddet er gitt.
For pkt. 9 og 10 er det et vilkår om at det må gå fem år mellom hver gang det gis tilskudd til samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av gårdsbruk som ikke er i drift.

Praktiske opplysninger:

Søknad om tilskudd med kostnadsoverslag, regnskap o.l. sendes kommunen fortløpende. Annen aktuell dokumentasjon som saksbehandler trenger for å behandle søknad om tilskudd må fremlegges ved behov. Det gis ikke tilskudd for mva.
Søknadsfrist: Ingen

Saksbehandling:

Sakene behandles delegert, men tvilstilfeller avgjøres politisk. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent.

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket.

Ansvarlig enhet:

Næring og teknisk avdeling.

Satser på de forskjellige punktene tas opp til vurdering hvert 4 år. Første gangs revidering skjer i 2024
 

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal