Spesialundervisning

Hvis du som forelder er bekymret for at barnet ditt ikke får godt nok utbytte av opplæringa, kan du kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning. Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Spesialundervisning er et tilbud for elever som trenger noe annet enn den vanlige undervisninga. Spesialundervisning er en rettighet, men det må gjøres en faglig vurdering før retten inntrer.

Ta kontakt med skolen først, så tar de kontakt med PPT for faglig vurdering.

Skolens ansvar:

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg

Involvering av foreldre

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Opplæringslova

Veilederen Spesialundervisning

Ingeborg Sæterstad
Rektovre Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17
Ann-Elen Sæterstad Olsen
Rektovre Aarborten skuvle/Rektor Hattfjelldal Skole
E-post
Telefon 75 18 48 83