Ta hensyn til rein i kalvingstida

I april trekker reinen fra vinterbeite tilbake til vårbeite og kalvingsland. Simlene er veldig sårbare for forstyrrelser i kalvingsperioden

Det er reinen som styrer tempoet i vandringa mot kalvingslandet, og reindriftsutøverne må vise ekstra hensyn til de sårbare simlene (hunnreinene).

Simlene er høydrektige og avhengige av beitero for å samle nok energi til kalving og melkeproduksjon. Kalvingen foregår fra midten av april og frem til juni.

Når reinflokken har nådd fram til kalvingslandet, er reindriftsutøvernes hovedoppgave å ha tilsyn med flokken – ofte på god avstand for ikke å forstyrre kalving og preging (når simle og årskalv knytter bånd).

Sårbare

Simla og hennes årskalv er veldig sårbare for forstyrrelser i kalvingsperioden. Hvis simla blir skremt, kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Simler som ikke har kalvet enda, kan kaste kalven (dødfødsel) hvis hun blir utsatt for stress.

Det er svært sårt og belastende for simla å miste en kalv, men også for reineieren som sørger med simla og i tillegg mister en del av levebrødet sitt.

Hold hunder i bånd

Hvis du ser rein, og spesielt simle med kalv, bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Fra 1. april er det båndtvang så husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin.

Takk for at du tar hensyn til rein! Gæjhtoe! Gijtto! Giitu!

For mer informasjon:  Ta hensyn til rein i kalvingstida | Statsforvalteren i Nordland