Trenger du barnehageplass? Søknadsfrist er 1. mars.

På tur heim fra gårdsbesøk - Klikk for stort bilde Hattfjelldal barnehage

Hattfjelldal har kommunale barnehageplasser i Hattfjelldal, Susendal og Varntresk. Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått fødselsnummer.

Søknadsfrist: 1. mars 

Hvem kan få tilbudet?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke innen søknadsfristen 
  • Retten til barnehageplass gjelder for de som er bosatt i Hattfjelldal kommune. 

Slik søker du

Søknad på barnehageplass eller endring av barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema.
Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned (nytt barnehageår). 

Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Det er viktig at søknaden fylles ut med personnummer både for foreldre og barn.

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få tilsendt et tildelingsbrev. Her er det viktig å takke ja eller nei til tilbudet som blir gitt. 

Her fyller du ut søknad om barnehageplass

Betalingssatser (PDF, 2 MB)

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltnings-lovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klage må være sendt til Hattfjelldal kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Janne-Britt Nilsskog
Åvtehke/Styrer
E-post
Telefon 75 18 48 26
Mobil 95 76 75 04
Marit Bjørnå Svendsen
Rektovre Såvsoen -Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Susendal og Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17