Organisasjon

Administrasjon

Informasjon om administrativ ledelse i Hattfjelldal kommune.

Kommunedirektøren er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon.

Kommunedirektør
Asbjørn Engum
Mobil:   90046400
Epost: 
asbjørn.engum@hattfjelldal.kommune.no

Kommunedirektøren og de 3 kommunalsjefene utgjør ledergruppen.

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Lisbeth Krutnes
Telefon: 75 18 48 20
Mobil: 
E-post: lisbeth.krutnes@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Barnehager
 • Grunnskoler og SFO
 • Frivilligsentral
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Ungdomsarbeid
 • Samisk forvaltning
 • Spesialundervisning
 • Idrett
 • Fritid

Kommunalsjef Helse og omsorg

Telefon: 75 18 48 52
Mobil: 
E-post: 

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Tildelingskontor
 • Sykehjem
 • Barnevern
 • Tildeling Omsorgs- og trygdeboliger
 • Rus og psykisk helse
 • Helse
 • Hablitering og rehabilitering
 • Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Legetjeneste og legevakt
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Skolehelsetjeneste
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Psykologtjeneste
 • Palliativt plan
 • Aktivitetstilbud til hjemmeboende demente
 • Avlastning
 • Hukommelsesteam
 • Fagsykepleier

Kommunalsjef Næring og Teknisk
Karl Olav Bostad
Telefon: 75 18 48 31
Mobil: 41 51 82 00
E-post: karl.olav.bostad@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Oppmåling
 • Plansaker
 • Renhold
 • Byggesaker
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning
 • Næring og etablering
 • Kommunale leiligheter
 • Motorferdsel
 • Vei, vann og avløp
 • Eiendomsskatt
 • Brann og feiing 

Organisasjonskart (PDF, 400 kB)

Ledelsesdokument (PDF, 5 MB)