Kommuneplanens arealdel 2013-2023

Gjennom langsiktig og målrettet arealdisponering skal kommuneplanens arealdel balansere hensynene til bruk og vern av arealer, å bidra til å fremme vekst og utvikling i Hattfjelldal gjennom følgende hovedsatsingsområder:

  • Avklare hovedtrekkene i de arealinteresser som knytter seg til kommunens områder som grunnlag for behandling av bygge – og fradelingsaker og motorferdsel i kommunen.
  • Sikre vern og bruk av naturgrunnlaget i et langsiktig perspektiv.
  • Gjennom planen søkes å få avklart hensynet til jord – og skogbruk, reindrift, vilt, fiske, friluftsliv, naturvern og avkjørselsforhold.

 

Kommuneplanens arealdel (PDF, 205 kB)

Planbeskrivelse kommunens arealdel (PDF, 56 kB)

Kart kommuneplanens arealdel (PDF, 723 kB)

Kart kommuneplan motorferdsel (PDF, 839 kB)

Bestemmelser motorferdsel (PDF, 99 kB)

Temakart båndlagte områder og hensynsoner (PDF, 640 kB)

Søk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel