Søknad om tillatelse til utslipp

Krav til søknad

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at det utarbeides en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling:

  • Den ansvarliges navn og adresse
  • Om utslippet skal etableres og driftes i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes om å fravike fra disse kravene
  • Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og driftes
  • Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:2000 eller større samt kart i målestokk 1:500 for anvisning av anleggets plassering på tomta. 
  • Utslippets størrelse i pe, jf. § 11-3 bokstav m
  • Dokumentasjon av rensegrad
  • For minirenseanlegg vil det kreves at det fremlegges serviceavtale for jevnlig vedlikehold og kontroll av anlegget.
  • Beskrivelse av utslippsstedet
  • Nabovarsel. Naboer og andre spesielt berørte skal varsles om tiltaket. Varselet skal sendes ut med svarfrist på minimum 4 uker. Dere må sørge for å få kvittering på at varselet er sendt. Kvittering på nabovarsel sendes kommunen.
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Manuelt søknadsskjema (DOC, 75 kB)

Elektronisk søknadsskjema

Mal - Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. (DOCX, 282 kB)

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg (DOCX, 50 kB)

Dokumentasjon fra leverandør på at anlegget er ihht NS-EN 12566-3 må vedlegges.

Erklæring om ansvarsrett; her må de ulike ansvarsområdene oppgis. 

Beskrivelse av ulike brukerinteresser. (DOCX, 35 kB)

Nabovarsel

Ragnhild Haugen
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 34